Lắp Camera Nhà Xưởng Có Màu Ban Đêm Tích Hợp Thu Âm

Giá : 11,920,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 7,925,600 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Camera DS-2CD1T27G2-LUF được trang bị các chức năng ưu việt, bao gồm tích hợp thu âm tiên tiến giúp bạn giám sát hiệu quả mọi hoạt động xảy ra trong nhà xưởng. Thương hiệu Hikvision được người Việt ưa chuộng và đánh giá hàng đầu trong lĩnh vực camera an ninh, việc sở hữu hệ thống camera nhà xưởng có màu ban đêm tích hợp thu âm sẽ mang lại sự yên tâm cho bạn trong việc bảo vệ tài sản, nhân công....giảm thiểu tối đa những rủi ro xấu có thể phát sinh.. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7104NI Q1 M DS 2CD1T27G2 LUF
Camera DS 7104NI Q1 M DS 2CD1T27G2 LUF Thông Tin
Model DS 7104NI Q1 M DS 2CD1T27G2 LUF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Full Color 50m
Thiết Kế Thân Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u Gói L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

Hikvision là m?t trong nh?ng thuong hi?u camera hàng d?u du?c tin tu?ng s? d?ng qua nhi?u nam b?i ngu?i tiêu dùng. Sau dây là so lu?c v? gói camera nhà xu?ng có màu ban dêm tích h?p thu âm du?c l?p d?t b?i An Thành Phát:
??? 1: Thuong hi?u: Hikvision là m?t trong nh?ng thuong hi?u hàng d?u trong linh v?c camera an ninh. Thuong hi?u uy tín, n?i ti?ng v?i s? da d?ng m?u mã và ch?t lu?ng s?n ph?m cao.
??? 2: Ch?c nang Thu Âm: Tích h?p ch?c nang thu âm, giúp ghi l?i các âm thanh xung quanh kho?ng cách giúp vi?c giám sát tr? nên hi?u qu? hon.
3: Ðèn tr? sáng tích h?p:  - Ðèn Led Có Màu Ban Ðêm: Camera có kh? nang quan sát ban dêm v?i hình ?nh màu, giúp nh?n di?n rõ ràng hon trong di?u ki?n thi?u sáng.
?? 4: Ch?ng ngu?c sáng DWDR: Bên c?nh dó vi?c tích h?p tính nang Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR: Tính nang này giúp di?u ch?nh ánh sáng d? tránh vi?c b? chói và nâng cao ch?t lu?ng hình ?nh trong môi tru?ng có s? chênh l?ch rõ r?t gi?a ánh sáng y?u và m?nh.

Camera An Thành Phát cam k?t cung c?p tr?n b? Combo l?p camera nhà xu?ng ch?t lu?ng cao, dáp ?ng d?y d? nhu c?u và yêu c?u v? an ninh cho khách hàng. Kèm theo dó là d?ch v? tu v?n chuyên nghi?p và h? tr? sau bán hàng chu dáo giúp khách hàng s? d?ng s?n ph?m m?t cách hi?u qu? nh?t. Ð? bi?t thêm thông tin chi ti?t và du?c tu v?n t?n tình.

LAP-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-TICH-HOP-THU-AM

L?p d?t h? th?ng L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm có nh?ng thi?t b? sau

- 04 camera giám sát siêu nét DS-2CD1T27G2-LUF
- 01 Ð?u ghi hình chuyên d?ng cho camera DS-7104NI-Q1-M
- 1 ? c?ng 500GB luu tr? d? li?u hình ?nh(luu tr? 5-8 ngày)

Camera DS-2CD1T27G2-LUF L?p Ð?t Cho Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

Camera thân tr? IP ColorVu DS-2CD1T27G2-LUF c?a Hikvision là m?t trong nh?ng s?n ph?m tiên ti?n nh?t trong linh v?c giám sát màu s?c 24/24. V?i các tính nang và công ngh? hàng d?u, nó mang l?i hi?u su?t và ch?t lu?ng hình ?nh vu?t tr?i.
DS-2CD1T27G2-LUF có kh? nang hi?n th? màu s?c su?t c? ngày và dêm, d?m b?o b?n không b? l? b?t k? chi ti?t nào trong quá trình giám sát. V?i c?m bi?n 1/2.8" progressive scan CMOS, camera này cung c?p hình ?nh s?c nét và chi ti?t, ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng y?u.
H? tr? chu?n nén H265+, H.265, H.264+ và H.264, giúp ti?t ki?m bang thông và không gian luu tr? mà v?n d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh.
V?i d? nh?y sáng Color ch? 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), camera này cho phép b?n quan sát chi ti?t rõ ràng ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng y?u.
Ð? phân gi?i t?i da 1920 × 1080 @ 25 fps, camera này cung c?p hình ?nh s?c nét và rõ ràng. Kèm theo dó là vi?c du?c trang b? ?ng kính có kh?u d? l?n (F1.0) và l?a ch?n ?ng kính 2.8/4mm, giúp cung c?p hình ?nh c?c k? s?c nét và chi ti?t k?t h?p dèn h? tr? ánh sáng tr?ng và t?m xa lên d?n 50m giúp cho DS-2CD1T27G2-LUF cho phép quan sát rõ ràng và chi ti?t ngay c? trong di?u ki?n t?i.

Thông S? K? Thu?t Camera DS-2CD1T27G2-LUF

Camera thân tr? IP ColorVu 2MP
- Co´ ma`u 24/24
• Ca?m biê´n 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuâ?n ne´n H265+, H.265 , H.264+, H.264 / H? tr? 2 lu?ng d? li?u
• Ð? nh?y sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Ch?ng ngu?c sáng DWDR , BLC, HLC, 3D DNR
• Ð? phân gi?i t?i da 1920 × 1080 @ 25 fps
• Ô´ng ki´nh 2.8/4 mm , khâ?u dô? 1.0 cho hi`nh a?nh cu?c de?p
• Ðèn h? tr? ánh sáng tr?ng: t?m xa 50m
• Ti´ch ho?p Micro
• H? tr? th? nh? t?i da 256GB , cho phép ghi hình vào th? nh?
• H? tr? s? ki?n: phát hi?n chuy?n d?ng ngu?i / phuong ti?n,
• H? tr? d?ch v? Hik-connect, tên mi?n CameraDDNS
• Tiêu chu?n ch?ng b?i nu?c IP67
• Ngu?n 12V/PoE
LAP-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-TICH-HOP-THU-AM

Các kho?n phát sinh n?u có trong quá trình thi công L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm  

- liên quan d?n các v?n d? v? dây, n?u s? lu?ng dây c?n d? thi công b? camera quá 50m thì chúng tôi tính theo giá 6.000 VNÐ/ mét
- và d?i v?i d?ch v? di dây an toàn, thi công dây trong ?ng ru?t gà thì chúng tôi h? tr? thi công v?i giá 10.000 VNÐ/ mét và du?c tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- d?i v?i ki?u thi công th?m m? di dây trong n?p di?n thì tính theo s? lu?ng thi công th?c t? v?i b?ng giá c?a chúng tôi là 15.000 VNÐ/ mét
- b?o hành các thi?t b? camera và d?u ghi hình v?i tháng gian lên d?n 24 tháng, và d?i m?i hoàn toàn v?i các s?n ph?m trong tu?n d?u tiên s? d?ng n?u phát hi?n b? l?i t? các thi?t b? camera và d?u ghi du?c cung c?p

Ð?u Ghi Hikvision DS-7104NI-Q1-M Chính Hãng

DS-7104NI-Q1-M là m?t trong nh?ng s?n ph?m d?u ghi hình IP tiên ti?n nh?t c?a Hikvision, v?i kh? nang k?t n?i t? d?ng và c?u hình d? dàng, dem l?i tr?i nghi?m qu?n lý và giám sát linh ho?t và thu?n ti?n. 
V?i kh? nang c?u hình b?ng NVR t? d?ng, vi?c cài d?t và di?u ch?nh thi?t l?p tr? nên don gi?n và thu?n ti?n hon bao gi? h?t. B?n ch? m?t 1 phút d? xem tr?c ti?p v?i DS-7104NI-Q1-M, giúp b?n nhanh chóng ti?p c?n v?i hình ?nh và d? li?u quan tr?ng mà b?n c?n.
S?n ph?m này du?c tang cu?ng kh? nang gi?i mã, cho phép qu?n lý và ghi hình t? các camera d? phân gi?i cao m?t cách m?nh m? và hi?u qu?. Chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264, giúp ti?t ki?m bang thông và không gian luu tr? mà v?n d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh.
Ð?u ghi này h? tr? d? phân gi?i ghi hình t?i da lên d?n 4MP, d?m b?o b?n có du?c hình ?nh rõ nét và chi ti?t. H? tr? 1 ? c?ng dung lu?ng d?n 6TB, d?m b?o b?n có d? không gian luu tr? cho d? li?u quan tr?ng c?a mình.
 
Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DS-7104NI-Q1-M
K?t n?i t? d?ng.
C?u hình d? dàng b?ng NVR t? d?ng.
Ch? m?t 1 phút d? xem tr?c ti?p.
Tang cu?ng kh? nang gi?i mã giúp cho dòng d?u ghi này có th? qu?n lý ghi hình camera d? phân gi?i cao.
Ð?u ghi hình IP 4 kênh ch?t lu?ng t?t
Chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
C?ng ra HDMI và VGA v?i d? phân gi?i 1920X1080P.
Ðô? phân gia?i ghi hi`nh tô´i da 4MP.
Hô~ tro? 1 cô?ng ma?ng 10/100/1000Mbps , Bang thông dâ`u va`o 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), bang thông dâ`u ra 60Mbps
H? tr? d?ch v? Hik-connect.
Hô~ tro? 1 ô? cu´ng dung luo?ng dê´n 6TB
M?t c?ng m?ng RJ45 t?i da 1000Mbps, 2 USB 2.0
Vo? nhu?a
Nguô`n câ´p 12V
Kích thu?c: 200 × 205 × 48 mm.
Tr?ng lu?ng: 1 kg.
Xu?t x?: Trung Qu?c
B?o hành: 24 tháng
LAP-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-TICH-HOP-THU-AM

 

?? Báo Giá Chi Phí Nâng C?p H? Th?ng L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

Khách hàng có th? tham kh?o ? c?ng luu tr? cao hon :
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 10 - 14 ngày, bù thêm 400.000d
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 27 - 30 ngày, bù thêm 1.500.000d
Ð?i d?u ghi 4 c?ng camera lên d?u ghi hình 8 c?ng, bù thêm 1.000.000d
Ngoài ra b?n còn có th? nâng c?p lên nhi?u hon th? n?a và d? chi ti?t hon hãy g?i cho An Thành Phát qua s? Hotline 0938.112.399, chúng tôi s? h? tr? tu v?n cho b?n nhé!
 
?? Khi Mua Hàng T?i An Thành Phát:
=>>> Ðu?c tu v?n s? lu?ng và lo?i camera phù h?p v?i v? trí và nhu c?u l?p d?t c?a Quý khách hàng.
=>>> Báo giá c? th? và cam k?t giá r? nh?t th? tru?ng.
=>>> Bán hàng d?t uy tín lên hàng d?u nói không v?i hàng kém ch?t lu?ng 
=>>> Nhân viên k? thu?t hu?ng d?n t?n tình cho Quý khách hàng s? d?ng camera trên tivi, di?n tho?i, Ipad, máy tính bàn và laptop. Hu?ng d?n cách d?i m?t kh?u d? b?o m?t thông tin tuy?t d?i cho Ngôi Nhà c?a B?n.
?? Cam k?t: H? th?ng l?p d?t chính hãng, b?o hành nhanh chóng.

Tham Kh?o Nh?ng S?n Ph?m Cùng Hãng Có Th? Thay Th?

Camera Hikvision DS-2CD1323G0-IUF 1,850,000 VNÐ hình ?nh ch?t lu?ng 2.0 megapixel FULL HD 1080P Giá r? phù h?p chi phí Hình ?nh xem ban dêm sáng d?p v?i H?ng Ngo?i 30m
Camera Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(E) 2,000,000 VNÐ Tích h?p ch?c nang Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m ch?t lu?ng s?c nét d?n 2.0 MP FULL HD 1080P d? phân gi?i du?c uu tiên l?a ch?n Giá t?t
Camera Hikvision DS-2CD1123G0-IUF 2,050,000 VNÐ V?i Ch?c Nang Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
Camera Hikvision DS-2CD1323G0E-I(L) 1,200,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Ch?t Lu?ng hình ?nh ban dêm H?ng Ngo?i 30m k?t n?i nhanh v?i trang b? IP Ti?t ki?m chi phí cho h? th?ng l?n Hình ?nh s?c nét D? Dàng S? D?ng
Camera Hikvision DS-2CD1323G0E-ID 1,390,000 VNÐ ?ng d?ng IP Digital ch?t lu?ng Hình ?nh ban dêm sáng d?p v?i Full Color 20m Ch?t lu?ng m?i lúc
Camera Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(E) 2,000,000 VNÐ công ngh? chính Hãng IP Wifi Cho hình ?nh ch?t lu?ng cao Ch?t Lu?ng hình ?nh ban dêm H?ng Ngo?i 30m giám sát phù hop Giá t?t
Camera Hikvision DS-2CE76D3T-ITM 1,130,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m AHD CVI TVI BCS HD Analog


 Lo?i Camera Giá re  Dùng B? L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

?? Camera nhà xu?ng có màu ban dêm có tích h?p ch?c nang thu âm không?

?? Camera DS-2CD1T27G2-LUF du?c tích h?p s?n tính nang ghi âm b?ng micro trên camera, di?u này giúp luu tr? hình ?nh kèm theo âm thanh. Nâng cao tr?i nghi?m s? d?ng h? th?ng camera nhà xu?ng  c?a b?n.

?? Thông s? k? thu?t c?a camera nhà xu?ng có màu ban dêm bao g?m nh?ng tính nang nào?

?? +Hình ?nh ch?t lu?ng cao v?i d? phân gi?i 2 MP
+Hình ?nh d?y màu s?c 24/7
+H? tr? phát hi?n ngu?i và phuong ti?n
+Ch?ng nu?c và b?i (IP67)
+Công ngh? nén H.265+ hi?u qu?
+H? tr? b? nh? trong lên t?i 256GB (khe c?m th? SD) 
+Micrô tích h?p d? b?o m?t âm thanh theo th?i gian th?c

?? Camera nhà xu?ng có màu ban dêm v?i ch?c nang thu âm có kh? nang quan sát trong di?u ki?n ánh sáng y?u không?

?? Camera h? tr? dèn tr? sáng công su?t l?n vu?i t?m bao ph? 50m nên vi?c giám sát nhà xu?ng c?a b?n s? không b? ?nh hu?ng b?i di?u ki?n ánh sáng, th?i ti?t.

Hình  Camera  th?c t?  Ch?t Lu?ng Hình  2.0 MP FULL HD 1080P  S?c nét ti?t ki?m chi phí  c?a b? L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm s? d?ng mã DS-2CD1T27G2-LUF

 

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

An Thành Phát cam k?t cung c?p d?y d? b? l?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm tích h?p thu âm. V?i uy tín trên th? tru?ng, An Thành Phát mang d?n s?n ph?m ch?t lu?ng và d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng. Hãy d?n v?i chúng tôi d? tr?i nghi?m s? tin c?y và chuyên nghi?p trong m?i s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Bộ 4 Camera DS-2CD1023G0E-I(L) IP Có POE
Giá Khuyến Mãi: 6,900,000 VNĐ
Giá: 7,500,000 VNĐ

Bộ 4 camera DS-2CD1023G0E-I(L) là dòng camera ngoài trời của HIKVISION với độ phân giải 2.0MP cho hình ảnh sắc nét, kết hợp với công nghệ chống ngượt sáng...

Bộ 4 Camera Full Color KX-CF2203L
Giá Khuyến Mãi: 5,949,000 VNĐ
Giá: 8,500,000 VNĐ

Bộ 4 Camera Full Color KX-CF2203L giá rẻ ghi hình ban đêm có màu sắc nét cao cấp với độ phân giải 2.0MP chuyên lắp đặt ngoài trời phù hợp cho giám sát an ninh...

Bộ 4 Camera DS-2CD1323G0E-I IP POE
Giá Khuyến Mãi: 6,300,000 VNĐ
Giá: 6,800,000 VNĐ

Camera DS-2CD1323G0E-I(L) với công nghệ IP POE chuyền tải dữ liệu và nguồn điện trên cùng một đường dây tín hiệu. Với độ phân giải 2.0MP cùng với hỗ trợ chống...

Lắp Camera Cửa Hàng Giá Rẻ Trọn Bộ
Giá Khuyến Mãi: 8,400,000 VNĐ
Giá: 12,100,000 VNĐ

Lắp camera cửa hàng giá rẻ không chỉ là một đầu tư an ninh đáng giá cho doanh nghiệp của bạn mà còn là cách để bạn yên tâm hơn trong việc quản lý và bảo vệ tài...


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 13,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu của văn phòng hiện đại. Sản phẩm...

Giá Thị Trường: 10,560,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,000,800 VNĐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Đêm là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh kho hàng. Với độ phân giải 2.0 MP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng với đèn trợ sáng tích hợp sẵn trên...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...