Camera Wifi Văn Phòng Siêu Sắc Nét

Giá : 6,200,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 4,536,000 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Dahua
“ Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ, đàm thoại 2 chiều trực tiếp trên camera qua điện thoại di động, phát hiện - theo dõi - báo động chuyển động....Với chất lượng ổn định, mức chiết khấu cao thì bộ sản phẩm đầu ghi DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC và camera DH-H4C là một sự lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ văn phòng của bạn. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DHI NVR1104HS W S2 FCC DH H4C
Camera DHI NVR1104HS W S2 FCC DH H4C Thông Tin
Model DHI NVR1104HS W S2 FCC DH H4C
👍🏻 Độ Nét Ultra 2k
Công Nghệ IP Wifi
Chức Năng Thu Âm Và Loa
Hình Ban Đêm Hồng Ngoại 15m
Thiết Kế Xoay 360
Hãng Sản Xuất Camera Dahua
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u V? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét

Camera Dahua có thi?t k? d?p m?t và hi?n d?i, du?c trang b? chip hình ?nh 4.0 MP d? phân gi?i Ultra 2k, mang d?n hình ?nh rõ nét và s?c nét. V?i công ngh? tiên ti?n, camera này dáp ?ng dúng chu?n v? ch?t lu?ng hình ?nh mà b?n c?n cho vi?c giám sát van phòng. M?t di?m n?i b?t dó là kh? nang giám sát di?n r?ng và xoay 360 d?, giúp bao ph? m?t khu v?c l?n và giám sát m?i góc d? m?t cách linh ho?t. V?i nh?ng tính nang vu?t tr?i nhu v?y, Camera Wifi Dahua s? là l?a ch?n lý tu?ng d? b?o v? và giám sát van phòng c?a b?n.

Camera DH-H4C có tính nang Intrusion Detection, cho phép b?n xác d?nh và c?nh báo khi có ai dó xâm nh?p vào khu v?c c?m trong hình ?nh du?c camera ghi l?i.
V?i d? phân gi?i 4.0 MP và ch?t lu?ng hình ?nh Ultra 2k, camera s? cung c?p hình ?nh rõ nét, giúp b?n theo dõi m?i chi ti?t m?t cách d? dàng.
Hi?n nay, tr?n b? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét dang du?c gi?m giá t?t t?i c?a hàng An Thành Phát, v?i cam k?t ch?t lu?ng và d?ch v? t?t t? d?i tác này. Ðây là m?t s? l?a ch?n dáng tin c?y cho vi?c trang b? h? th?ng camera giám sát cho van phòng c?a b?n.
Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét

 

D?ch v? l?p d?t camera giá r? tr?n b? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét bao g?m các thi?t b? sau dây.
?? 01 Ð?u ghi camera quan sát chính hãng  DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC
?? 01 ? c?ng dùng d? luu tr? hình 500GB (luu tr? t?m 5 d?n 7 ngày)
?? 04 camera quan sát hình ?nh 2k DH-H4C

Camera Wifi DH-H4C Van Phòng Siêu S?c Nét

Camera giám sát DH-H4C là m?t s? l?a ch?n dáng tin c?y d? b?o v? ngôi nhà c?a b?n. V?i nh?ng tính nang thông minh và hi?u su?t vu?t tr?i, nó không ch? là m?t thi?t b? giám sát thông thu?ng, mà còn là m?t tr? th? d?c l?c trong vi?c d?i phó v?i m?i tình hu?ng an ninh. Du?i dây là m?t cái nhìn t?ng quan v? các tính nang c?a camera này:
Ð? Phân Gi?i 4.0 MP: V?i c?m bi?n 1/2.8" CMOS, camera DH-H4C cung c?p hình ?nh s?c nét và chi ti?t t?i d? phân gi?i 4.0 MP, giúp b?n không b? l? b?t k? chi ti?t nào. Chu?n nén hi?u qu? giúp ti?t ki?m bang thông và dung lu?ng luu tr? mà v?n gi? du?c ch?t lu?ng hình ?nh cao. Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR: Ð?m b?o hình ?nh rõ ràng ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng khó khan. T?m Xa H?ng Ngo?i 15m: Ð?m b?o quan sát rõ ràng và chi ti?t ngay c? trong di?u ki?n thi?u ánh sáng. Cho phép quét m?t di?n tích l?n và linh ho?t. H? tr? dàm tho?i hai chi?u, giúp b?n liên l?c d? dàng v?i gia dình ho?c nhân viên.
Phát Hi?n Chuy?n Ð?ng và Con Ngu?i: C?nh báo ngay khi có s? ki?n x?y ra, giúp b?n dáp ?ng k?p th?i. B?o V? Vành Ðai IVS: Tang cu?ng b?o v? cho không gian giám sát c?a b?n. H? Tr? K?t N?i WIFI và LAN: Cho phép b?n truy c?p và qu?n lý camera m?t cách d? dàng t? xa. H? Tr? Th? Nh? Lên Ð?n 512GB: Luu tr? lu?ng d? li?u l?n mà không c?n lo l?ng v? dung lu?ng. Ngu?n DC5V c?ng USB-C: Ti?n l?i và linh ho?t trong vi?c c?p ngu?n cho camera. Ch?t Li?u V? Nh?a: Ð?m b?o d? b?n và s? ?n d?nh c?a camera trong th?i gian dài s? d?ng. Camera giám sát DH-H4C là m?t l?a ch?n lý tu?ng d? d?m b?o an ninh cho gia dình và không gian làm vi?c c?a b?n. V?i nh?ng tính nang thông minh và hi?u su?t vu?t tr?i, nó là m?t tr? th? d?c l?c trong vi?c gi? an toàn cho m?i ngu?i và tài s?n c?a b?n.

Thông S? K? Thu?t Camera DH-H4C

. Camera Wifi quay quét trong nhà 4MP
. C?m bi?n 1/2.8" CMOS, d? phân gi?i 4.0 MP 25fps
. Chu?n nén H.265+, ch?ng ngu?c sáng DWDR
. T?m xa h?ng ngo?i 15m
. ?ng kính c? d?nh 4mm, góc nhìn 80.3°
. Quay quét ngang: 0° d?n 325°, d?c: -20° d?n 100° , h? tr? thi?t l?p di?m Preset.
. Tích h?p mic và loa, h? tr? dàm tho?i 2 chi?u
. Tích h?p báo d?ng b?ng còi hú, âm thanh báo d?ng có th? tùy ch?nh.
. Phát hi?n chuy?n d?ng, phát hi?n con ngu?i, phát hi?n âm thanh b?t thu?ng, b?o v? vành dai IVS.
. K?t n?i WIFI bang t?ng 2.4GHz
. H? tr? giao di?n web, tên mi?n mi?n phí SmartDDNS.TV, và Auto Register 1.0
. H? tr? khe c?m th? nh? 512GB
. H? tr? c?ng LAN
. H? tr? ONVIF, Ch? d? riêng tu
. Ngu?n DC5V c?ng USB-C, Ch?t li?u v? nh?a
. App s? d?ng: DMSS
Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét

Ð?u Ghi Dahua DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC Chính Hãng

Ð?u ghi DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC là m?t s?n ph?m hàng d?u trong linh v?c giám sát an ninh, cung c?p nh?ng tính nang và hi?u su?t vu?t tr?i, giúp b?n b?o v? ngôi nhà, c?a hàng, van phòng và các không gian khác m?t cách hi?u qu? và d? dàng. Du?i dây là m?t cái nhìn t?ng quan v? nh?ng tính nang chính c?a s?n ph?m này:
V?i kh? nang h? tr? 4 ho?c 8 kênh, b?n có th? k?t n?i và giám sát d?ng th?i nhi?u camera IP khác nhau, t?o ra m?t h? th?ng giám sát toàn di?n và linh ho?t. S? d?ng chu?n nén H.265+/H.264, d?m b?o vi?c luu tr? d? li?u hi?u qu? mà v?n gi? du?c ch?t lu?ng hình ?nh cao. H? tr? hi?n th? 4 kênh @1080P và xem l?i d?ng th?i t? 4 ho?c 8 kênh, giúp b?n theo dõi m?i di?n bi?n m?t cách d? dàng và chính xác.
V?i ch? m?t cú nh?p chu?t, b?n có th? k?t n?i các camera IP Wifi Dahua m?t cách nhanh chóng và d? dàng, ti?t ki?m th?i gian và công s?c trong quá trình cài d?t. Ð?m b?o tính tuong thích và tích h?p v?i các thi?t b? giám sát t? nhi?u nhà s?n xu?t khác nhau, m? ra nhi?u l?a ch?n và linh ho?t trong vi?c xây d?ng h? th?ng giám sát. V?i kh? nang h? tr? ? c?ng lên d?n 16TB, b?n có d? dung lu?ng d? luu tr? m?i thông tin quan tr?ng m?t cách an toàn và ti?n l?i.
H? tr? qu?n lý d?ng th?i t?i 128 tài kho?n k?t n?i, d?m b?o tính b?o m?t và linh ho?t trong vi?c qu?n lý.  Thi?t k? v?i ch?t li?u kim lo?i ch?c ch?n, d?m b?o s? b?n b? và ?n d?nh c?a s?n ph?m trong m?i di?u ki?n s? d?ng. V?i tính linh ho?t và da d?ng c?a nó, DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC phù h?p v?i nhi?u lo?i không gian, t? gia dình d?n quán cafe, siêu th? mini, c?a hàng bán l?, và van phòng.
Ð?u ghi DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC không ch? don gi?n là m?t thi?t b? giám sát, mà còn là m?t công c? d?c l?c giúp b?n ki?m soát và b?o v? m?i th? m?t cách an toàn và hi?u qu?. Ðó chính là s? m?nh c?a nó - mang l?i s? yên tâm cho b?n và gia dình.

Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC

• Ð?u ghi hình IP WIFI 4/8 kênh
• Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264
• H? tr? hi?n th? 4CH@1080P.
• Xem l?i d?ng th?i 4/8 kênh.
• Bang thông d?u vào max 40Mpb.
• H? tr? lên d?n camera 6MP.
• Tính nang t? d?ng k?t n?i camera IP Wifi Dahua ch? v?i 1-click
• H? tr? k?t n?i chu?n tuong thích Onvif 2.4
• H? tr? 1 ? c?ng 16TB.
• 2USB 2.0, 1 c?ng RJ4(10/100M), 1 c?ng audio vào ra, h? tr? dàm tho?i 2 chi?u.
• Qu?n lý d?ng th?i 128 tài kho?n k?t n?i.
• 2 Ang-ten wifi giúp phát sóng m?nh hon, lên d?n 100m
• Ch?t li?u kim lo?i.
• Ngu?n : DC12V 1.5A
• Phù h?p l?p d?t trong gia dình, quán cafe, siêu th? mini, c?a hàng bán l?, van phòng...
Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét

?? Các kho?n chi phí tùy ch?n d? nâng c?p h? th?ng camera

- Hi?n t?i Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét th?i gian luu tr? lên d?n 6-7 NGÀY, và g?n t?i da 4 c?ng camera, n?u b?n có nhu c?u cao hon thì s? d?ng các tùy ch?n du?i dây:
?? C?n ghi hình ?nh t? 13 ngày- 14 ngày thì d?i ? c?ng 500GB hi?n t?i sang ? c?ng 1TB và b?n tr? thêm 400.000d
?? C?n ghi hình ?nh t? 28 ngày - 29 ngày d?i ? c?ng 1.000GB (1TB) sang 2.000 GB (2TB) và b?n tr? thêm 1.500.000 (VNÐ)
?? C?n m? r?ng thêm s? lu?ng kênh camera thì d?i d?u thu trung tâm 4 kênh sang d?u thu trung tâm 8 kênh và b?n tr? thêm 1.000.000 (VNÐ)
Ðon giá dã bao g?m chi phí thi công l?p d?t v?i di?u ki?n di dây tr?n và di dây n?i(Khách hàng yêu c?u thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét, ?ng N?p 15.000/mét, ?ng c?ng 17.000d/mét)
 
LUU Ý: n?u quý khách hàng có nhu c?u nâng c?p cao hon thì hãy liên h? d?n b? ph?n CSKH d? du?c tu v?n thêm nhé!
CAM K?T VÀNG KHI L?P CAMERA T?I AN THÀNH PHÁT
?? Thi công nhanh g?n d?m b?o m? thu?t t?i công trình
?? Tu v?n góc l?p d?t camera phù h?p d?m b?o th?y d? các góc khách hàng c?n
?? S?n ph?m chính hãng dúng thông s? c?a hãng. n?u có sai theo thông s? khách hàng du?c t?ng luôn s?n ph?m.
?? b?o hành uy tín theo chính hãng, cam k?t ph?c v? b?o hành trong vòng 24h làm vi?c.

Tham Kh?o Nh?ng Gói S?n Camera Bán Ch?y

L?p Camera Xu?ng May M?c Giá R? Tr?n B? 9,900,000 VNÐ Siêu nét 8.0 megapixel Ðáp ?ng nhu c?u hình ch?t lu?ng cao
L?p Camera Giám Sát Khu Công Nghi?p Tr?n B? 13,800,000 VNÐ 2.0 megapixel FULL HD 1080P Ti?t ki?m chi phí
L?p Camera Quan Sát Bãi Gi? Xe Tr?n B? 13,400,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P Hình ?nh ch?t lu?ng
L?p Camera Khu Ph? Giá R? Tr?n B? 12,000,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
L?p Camera Shop Th?i Trang Giá R? Tr?n B? 6,000,000 VNÐ FULL HD 1080P Ch?t lu?ng dúng tiêu chu?n
B? 4 Camera Ngoài Tr?i Giá R? 4MP 10,900,000 VNÐ 2.0 MP S?c nét phù h?p giám sát qua di?n tho?i
L?p Camera Van Phòng Ch?ng Tr?m 7,500,000 VNÐ 5.0 megapixel Ch?t lu?ng cao ti?t ki?m chi phí

Hình  Camera Giá re  th?c t?  màu s?c sáng d?p 4.0 MP c?a b? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét s? d?ng mã DH-H4C
V?i hình ?nh s?c nét c?a d?ch v? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét An Thành Phát Uy Tín Ch?t Lu?ng Hình Ultra 2k Cho công trình ch?t lu?ng du?c Thi?t k? Hình ?nh s?c nét v?i công ngh? IP Wifi Không b? gi?m ch?t lu?ng c?u Hình micro và loa trên camera có th? nghe nói cùng 1 lúc T?i An Thành Phát

??? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét có d? phân gi?i cao là bao nhiêu?

♥? Camera DH-H4C v?i d? phân gi?i 2k cho ra hình ?nh s?c nét, ch?c ch?n s? giúp b?n quan sát van phòng c?a b?n m?t cách chi ti?t và s?c nét nh?t.

??? Camera này có kh? nang k?t n?i m?ng Wifi và ho?t d?ng trong môi tru?ng van phòng không?

??? H? th?ng camera wifi h? tr? truy?n t?i ch?c nang truy?n t?i hình ?nh qua internet thông qua d?u ghi, b?n có th? d? dàng quan sát van phòng c?a b?n t? xa b?ng ?ng d?ng chính hãng du?c cài d?t trên di?n tho?i di d?ng ho?c máy tính.

?? Camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét có tính nang di?u ch?nh góc quay và zoom t? xa không?

???‍?? Camera có kh? nang quay xoay 360 d?, zoom ch? v?i nh?ng thao tác don gi?n trên di?n tho?i, máy tính. B?n ch? vi?c m? app ra và thao tác quay xoay, zoom, dàm tho?i....ngay sau dó camera s? th?c hi?n nh?ng l?nh dó mu?t mà ngay l?p t?c mà không h? x?y ra hi?n tu?ng gi?t lag.

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

An Thành Phát là d?a ch? dáng tin c?y dành cho b?n dang tìm ki?m công ty cung c?p Thi?t k? tr?n b? ch?c nang chuyên d?ng v?i camera Wifi Van Phòng Siêu S?c Nét và khe th? nh? luu d? li?u. V?i d?ch v? cham sóc khách hàng t?n tâm và giá c? ph?i chang, An Thành Phát cam k?t mang d?n cho b?n tr?i nghi?m tuy?t v?i. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi d? du?c ph?c v? t?t nh?t trong linh v?c d?ch v? camera chuyên nghi?p.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Đầu ghi 8 Kênh 8MP Hikvision iDS-7208HUHI-M1/E(C)
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 5,930,000 VNĐ

Thiết bị thu hình iDS-7208HUHI-M1/E(C) là một đầu ghi 8 kênh được thiết kế nhỏ gọn. Với chất lượng hình ảnh siêu sắt nét Ultra 4k và độ phân giải 8MP, thiết bị...

Camera Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: liên hệ

DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV trong một thời gian và dưới đây là những nhận xét của tôi về Camera này. Đầu tiên, tôi rất hài lòng với chất lượng hình ảnh của camera...

Camera Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Camera DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A là một Camera chất lượng cao với công nghệ chip xử lý hình ảnh CMOS. Được trang bị công nghệ giám sát ban đêm Hồng Ngoại 40m,...

Thiết Bị Lưu Trữ Vantech VPH-51248RS
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Với Đầu ghi Đầu Thu hình VPH-51248RS, bạn sẽ được trải nghiệm một thiết bị đẹp mắt và chuyên dụng với công nghệ ghi hình chính hãng IP. Với khả năng xem ban...


Bộ Camera Wifi Gia Đình Siêu Sắc Nét
Giá: 11,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,544,800 VNĐ

Camera DH-T4A-PV sở hữu độ phân giải lên đến 4.0 MP cho ra hình ảnh rõ nét, chi tiết. Bên cạnh đó thiết kế nhỏ gọn tinh tế của bộ camera giúp bạn dễ dàng lắp đặt camera mà không làm ảnh hưởng đến...

Camera Wifi Văn Phòng Siêu Sắc Nét
Giá: 6,200,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,536,000 VNĐ

Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ,...

Trọn Bộ Camera Wifi Cửa Hàng Sắc Nét
Giá: 7,000,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 5,080,000 VNĐ

Trọn Bộ Camera DH-H4AE của thương hiệu Dahua được người Việt ưa chuộng hàng đầu với sự Trang bị Tích hợp khả năng Thu Âm Và Loa. Một ưu điểm của sản phẩm là Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cùng hình ảnh...

Bộ Camera IP Kho Xưởng Sắc Nét Chống Trộm
Giá: 14,960,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,492,800 VNĐ

Camera DH-IPC-HFW2449M-AS-LED-B với chất lượng hình ảnh lên đến 4.0 MP cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết và chân thực. Gói Camera IP Dahua này có khả năng kết nối và xem trực tiếp trên điện thoại...

Giá Thị Trường: 7,640,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 5,515,200 VNĐ

Bộ Camera Wifi Công Trình Chống Trộm với thiết kế thông minh giúp bạn dễ dàng cài đặt và sử dụng, chỉ cần một chiếc điện thoại là bạn có thể xem hình ảnh từ xa mọi lúc mọi nơi. Với độ phân giải cao 2.0 MP, hình ảnh sắc nét và rõ ràng chắc chắn bạn...

Giá Thị Trường: 6,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,536,000 VNĐ

Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ, đàm thoại 2 chiều trực tiếp trên camera qua điện...

Giá Thị Trường: 7,000,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 5,080,000 VNĐ

Trọn Bộ Camera DH-H4AE của thương hiệu Dahua được người Việt ưa chuộng hàng đầu với sự Trang bị Tích hợp khả năng Thu Âm Và Loa. Một ưu điểm của sản phẩm là Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cùng hình ảnh sắc nét. Với chất lượng hình ảnh sắc nét 2k và giá...

Giá Thị Trường: 5,800,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,264,000 VNĐ

Thiết kế trọn bộ Bộ Camera Wifi Văn Phòng Giá Rẻ Dahua đem đến sự thuận tiện và an toàn cho văn phòng của bạn. Với mức chiết khấu cao và cạnh tranh tốt, bạn sẽ sở hữu một hệ thống camera văn phòng chất lượng với mức giá vô cùng hấp dẫn. Độ phân giải...