Bộ Camera Nhà Xưởng Có Màu Ban Đêm Giá Rẻ

Giá : 8,680,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Việc lắp đặt camera an ninh là điều không thể thiếu trong việc đảm bảo an ninh cho nhà xưởng của bạn, đặc biệt với khả năng quan sát ban đêm có màu. Hikvision là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực camera an ninh, cung cấp bộ camera có màu ban đêm với chất lượng hình ảnh sắc nét. Đặc biệt, dịch vụ chăm sóc khách hàng của Hikvision luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Với mức giá phù hợp, bộ Camera Nhà Xưởng của Hikvision là sự lựa chọn lý tưởng cho việc nâng cao độ an toàn và an ninh cho ngôi nhà hoặc khu xưởng của bạn. Đồng thời, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và chuyên nghiệp của An Thành Phátcũng đảm bảo sự hài lòng của người sử dụng. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7204HGHI M1 DS 2CE16D0T EXLPF
Camera DS 7204HGHI M1 DS 2CE16D0T EXLPF Thông Tin
Model DS 7204HGHI M1 DS 2CE16D0T EXLPF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ AHD CVI TVI BCS
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Full Color 20m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u V? B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Giá R?

Tru?c khi l?p d?t camera cho nhà xu?ng, vi?c ch?n s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u và ngân sách là di?u c?c k? quan tr?ng. B? Camera Nhà Xu?ng Hikvision không ch? mang d?n giá c? ph?i chang mà còn cung c?p d?ch v? cham sóc khách hàng t?t, nâng cao tr?i nghi?m c?a ngu?i dùng.
V?i d? phân gi?i lên d?n 2.0 MP, b? camera này mang d?n kh? nang tái t?o hình ?nh v?i d? nét tuy?t v?i, giúp b?n quan sát m?i chi ti?t m?t cách rõ ràng. Ði?u d?c bi?t, kh? nang ch?ng ngu?c sáng DWDR giúp c?i thi?n ch?t lu?ng hình ?nh, gi?m thi?u hi?n tu?ng ánh sáng quá m?nh ho?c quá y?u, t?o di?u ki?n thu?n l?i cho vi?c giám sát ban dêm.

D?ch v? cham sóc khách hàng t? nhà s?n xu?t Hikvision luôn du?c dánh giá cao v?i s? t?n tâm và chuyên nghi?p. Khách hàng có th? yên tâm v? d?ch v? h? tr? sau bán hàng và s? gi?i dáp nhanh nh?y cho m?i th?c m?c.
V?i nh?ng tính nang vu?t tr?i nhu v?y, B? Camera Nhà Xu?ng Hikvision không ch? dáp ?ng nhu c?u giám sát m?t cách chuyên nghi?p mà còn mang l?i s? ti?n l?i và an tâm cho ngu?i s? d?ng. Ðây th?c s? là l?a ch?n lí tu?ng cho vi?c b?o v? và qu?n lý nhà xu?ng hi?u qu?.
BO-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-GIA-RE

Camera DS-2CE16D0T-EXLPF L?p Cho Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Chính Hãng

Camera An Ninh Hikvision DS-2CE16D0T-EXLPF du?c dánh giá là m?t s?n ph?m ch?t lu?ng v?i giá c? h?p lý, phù h?p v?i nhu c?u an ninh c?a nhi?u ngu?i tiêu dùng. V?i công ngh? HD tiên ti?n, Camera Hikvision luôn du?c bi?t d?n v?i ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, rõ ràng, dem l?i tr?i nghi?m quan sát t?t nh?t cho ngu?i s? d?ng.
Không nh?ng th?, s?n ph?m này còn du?c trang b? công ngh? Chuyên D?ng cho Ngôi Nhà ho?c Xu?ng s?n xu?t, giúp b?n quan sát và giám sát m?t cách hi?u qu?, an toàn. 
Giá c? h?p lý c?a Camera An Ninh Hikvision DS-2CE16D0T-EXLPF là m?t uu di?m n?i b?t, giúp ngu?i tiêu dùng ti?t ki?m chi phí mà v?n du?c trang b? m?t s?n ph?m ch?t lu?ng. Ðu?c thi?t k? chuyên d?ng, d?c bi?t trang b? ch? d? màu ban dêm, camera này giúp quan sát t?t, rõ ràng ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng y?u, dem l?i s? an tâm cho ngu?i s? d?ng.
Ngo?i ra B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm c?a Hikvision còn du?c dánh giá là m?t l?a ch?n thông minh v?i giá r? nhung không làm gi?m di ch?t lu?ng. V?i d?c tính nhu v?y, s?n ph?m này ch?c ch?n s? là m?t tr? th? d?c l?c cho vi?c b?o v? an ninh cho nh?ng noi nhu gia dình, c?a hàng, xu?ng s?n xu?t, v.v.

Thông S? K? Thu?t Camera DS-2CE16D0T-EXLP 

Camera HD-TVI 2MP
•Ca?m biê´n CMOS 2MP ;
•Ðô? phân gia?i 1920x1080
•Ðô? nha?y sa´ng 0.02 lux
•Ô´ng ki´nh 3.6mm ( da?t ha`ng 2.8/6mm)
•Tâ`m xa hô`ng ngoa?i 20m, dèn led tr?ng 20m
•Hô~ tro? DNR/BLC/HLC , menu OSD , chô´ng nguo?c sa´ng DWDR
•Hô~ tro? 4 chuâ?n ti´n hiê?u TVI/AHD/CVI/CVBS , co´ nu´t chuyê?n
•EXLPF : nhu?a, EXLF: V? s?t
•Nguô`n 12VDC ; Tiêu chuâ?n IP67

BO-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-GIA-RE

Nh?ng M?u Camera Khác Bán Ch?y Có Th? Tham Kh?o thêm

Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm

7,000,800 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:Full Color 30m

B? Camera C?a Hàng Chuyên D?ng

6,657,600 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

Tr?n B? Camera Có Màu Ban Ðêm Kho Hàng

7,000,800 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:Full Color 30m

B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

4,300,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Ch?ng Nu?c
Xem Ban Ðêm:Full Color 40m

Ð?u Thu Hikvision DS-7204HGHI-M1

Ð?u ghi DS-7204HGHI-M1 là m?t s?n ph?m d?n t? thuong hi?u Hikvision, m?t trong nh?ng thuong hi?u hàng d?u trong linh v?c camera và thi?t b? an ninh. Ð?u ghi này du?c thi?t k? d? h? tr? ghi hình d? nét cao (HD) và có công ngh? luôn du?c áp d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a Hikvision.
N?u b?n dang tìm ki?m m?t d?u ghi ch?t lu?ng, t?t và giá r? cho h? th?ng camera an ninh c?a mình, Ð?u ghi DS-7204HGHI-M1 c?a Hikvision có th? là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i.
V?i kh? nang ghi hình ch?t lu?ng cao và ?n d?nh, d?u ghi này du?c xem là trang b? chuyên d?ng và phù h?p cho b? camera nhà xu?ng. Ð?c di?m ch?t lu?ng hon DS-7204HGHI-M1 còn h? tr? ch? d? màu ban dêm, giúp quan sát du?c hình ?nh màu s?c trong di?u ki?n ánh sáng y?u.
Nhìn chung nh?ng uu di?m dáng quan tâm Ð?u Ghi DS-7204HGHI-M1 là m?t s?n ph?m dáng tin c?y c?a Hikvision v?i giá thành ph?i chang, ch?t lu?ng hình ?nh t?t và tính nang chuyên d?ng ph?c v? cho b? camera nhà xu?ng. N?u b?n dang tìm ki?m m?t gi?i pháp an ninh hi?u qu?, dây có th? là l?a ch?n phù h?p.
Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DS-7204HGHI-M1

Ð?u ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 5.0 DVR ( v? s?t )
•H? tr? phân bi?t ngu?i và phuong ti?n
. H? tr? phân bi?t ngu?i và phuong ti?n.
• 4/8/16 ngõ vào video, 1 c?ng audio input,
• H? tr? camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• 04 kênh: h? tr? gán thêm 1 camera IP 2MP ( t?i da 5 camera IP ); 08/16 kênh: h? tr? gán thêm 2 camera IP 5MP ( t?i da 10/18 camera IP)
• H? tr? chu?n nén H.265 Pro
+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Ð? phân gi?i ghi hình t?i da 1080p Lite /720p
• H? tr? truy?n âm thanh qua cáp d?ng tr?c
• 01 c?ng SATA h? tr? ? c?ng t?i da 4TB(7204HGHI, 7208HGHI), ? c?ng 10TB (7216HGHI)
• 01 c?ng HDMI và 01 c?ng VGA v?i Ð? phân gi?i lên t?i: 1920x1080P,
• 01 C?ng m?ng RJ45 10/100M
• 02 c?ng USB 2.0
• Ngu?n 12V1.5A

BO-CAMERA-NHA-XUONG-CO-MAU-BAN-DEM-GIA-RE

G?i ý Thêm vài l?a ch?n s? d?ng camera

Camera Giá R? Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS   Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 100m IP
KX-WF21 Camera Giá R? KBvision 1,108,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí KBvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Hình ?nh s?c nét ban dêm H?ng Ngo?i 30m giám sát phù hop Ðu?c thi?t k? tích h?p trên k? thu?t IP Wifi D? dàng nâng c?p h? th?ng camera Công Ngh? M?i
KX-FM2002C-SL-A Camera Giá r? KBvision ? 1,900,000 VNÐ Ch?c Nang hình ?nh s?c nét d?n FULL HD 1080P 2.0 MP là d? phân gi?i du?c nhi?u công trình l?a ch?n Công ngh? giám sát ban dêm H?ng Ngo?i 10m Ch?c Nang Cao C?p
CS-H8C 2K+ 4MP Wifi Ezviz Giá r? ? 2,670,000 VNÐ Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k
Camera An Ninh Wifi Ezviz H6C 4MP Giá r? 2,344,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k Wifi Ezviz công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Ch?t Lu?ng hình ?nh ban dêm H?ng Ngo?i 10m Truy?n Hình ?nh ch?t lu?ng trên n?n t?ng IP Wifi Ð?m b?o d? phân gi?i cao
Camera An Ninh Wifi Ezviz CS-H8C 2MP Giá r? 2,590,000 VNÐ hình ?nh s?c nét d?n FULL HD 1080P 2.0 MP Thích h?p xem trên di?n tho?i Camera Giá t?t

B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Gía R?

Hình  Camera An Ninh   th?c t?  Ch?t Lu?ng Hình  2.0 MP FULL HD 1080P  S?c nét ti?t ki?m chi phí  c?a b? B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Gía R? s? d?ng mã DS-2CE16D0T-EXLP
Hình ?nh tham kh?o v?i ch?t lu?ng Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí v?i công nghê m?i c?a B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Gía R?

M?t h? th?ng camera giá r? DS-2CE16D0T-EXLP quan sát hình ?nh siêu nét
- Bao G?m 4 Camera ch?t lu?ng cao
- 1 Ð?u ghi trung tâm h? tr? k?t n?i v?i camera d? luu tr? hình ?nh
- 1 ? c?ng 500 Gb luu tr? hình ?nh t?t và ch?t lu?ng th?i lu?ng luu lên d?n 6-7 ngày

??? B? camera nhà xu?ng có màu ban dêm giá r? có tính nang gì d?c bi?t so v?i các s?n ph?m khác trên th? tru?ng?

?? B? camera nhà xu?ng có màu ban dêm giá r? thu?ng có tính nang h?ng ngo?i m?nh m?, cho phép quan sát màu s?c rõ ràng trong di?u ki?n ánh sáng y?u. Nét mang l?i ?n tu?ng hon chúng thu?ng du?c thi?t k? ch?ng nu?c, ch?u du?c tác d?ng môi tru?ng kh?c nghi?t, và có giá ph?i chang hon so v?i s?n ph?m cao c?p trên th? tru?ng.

? Camera nhà xu?ng giá r? có màu ban dêm có d? phân gi?i nhu th? nào d? d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh?

?? B? camera nhà xu?ng v?i d? phân gi?i full HD cho ra ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, ngoài ra vi?c s? h?u dèn tr? sáng tích h?p s?n trên camera giúp b?n có th? quan sát hình ?nh trong dêm có màu mà không c?n l?p thêm b?t kì thi?t b? naiò

? L?i ích mà h? th?ng camera giá r? full color mang l?i cho nhà xu?ng

?? Vi?c l?p d?t h? th?ng camera giá r? full color trong nhà xu?ng mang l?i nhi?u l?i ích quan tr?ng, b?o v? an ninh và tang cu?ng qu?n lý s?n xu?t. Du?i dây là m?t s? l?i ích chính mà h? th?ng này mang l?i:
+Qu?n lý an ninh
+Phát hi?n s?m s? c?
+Giám sát quy trình s?n xu?t
+Nâng cao an toàn lao d?ng viên v? an toàn lao d?ng.
Tang cu?ng an ninh tài s?n
+Qu?n lý nhân viên
+Giám sát t? xa
 
Các tùy ch?n s? gây phát sinh thêm giá trong quá trình thi công theo yêu c?u t?i công trình:
? Dây di?n ngu?n 220V cho camera: 6000d/1m
? Dây t?i tín hi?u camera: 6.000/mét, áp d?ng cho cáp d?ng tr?c, cáp 4 lõi, cáp m?ng 5 lo?i thu?ng
? Ði dây lu?n trong ?ng ru?t gà 10.000/mét d?a theo thi công th?c t?
? Ði dây âm trong n?p di?n 15.000/ mét d?a theo thi công th?c t?
? Ði dây trong ?ng c?ng 20.000/ mét d?a theo thi công th?c t?

?? Báo Giá Chi Phí Nâng C?p H? Th?ng B? Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Gía R?

Khách hàng có th? tham kh?o ? c?ng luu tr? cao hon :
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 10 - 14 ngày, bù thêm 400.000d
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 27 - 30 ngày, bù thêm 1.500.000d
Ð?i d?u ghi 4 c?ng camera lên d?u ghi hình 8 c?ng, bù thêm 1.000.000d
Ngoài ra b?n còn có th? nâng c?p lên nhi?u hon th? n?a và d? chi ti?t hon hãy g?i cho An Thành Phát qua s? Hotline 0938.112.399, chúng tôi s? h? tr? tu v?n cho b?n nhé!
 
?? Khi Mua Hàng T?i An Thành Phát:
=>>> Ðu?c tu v?n s? lu?ng và lo?i camera phù h?p v?i v? trí và nhu c?u l?p d?t c?a Quý khách hàng.
=>>> Báo giá c? th? và cam k?t giá r? nh?t th? tru?ng.
=>>> Bán hàng d?t uy tín lên hàng d?u nói không v?i hàng kém ch?t lu?ng 
=>>> Nhân viên k? thu?t hu?ng d?n t?n tình cho Quý khách hàng s? d?ng camera trên tivi, di?n tho?i, Ipad, máy tính bàn và laptop. Hu?ng d?n cách d?i m?t kh?u d? b?o m?t thông tin tuy?t d?i cho Ngôi Nhà c?a B?n.
?? Cam k?t: H? th?ng l?p d?t chính hãng, b?o hành nhanh chóng.

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

N?u b?n dang c?n mua Nguyên b? Camera Nhà Xu?ng v?i ch?t lu?ng màu ban dêm t?t và giá c? ph?i chang, hãy ghé qua Công ty An Thành Phát. Chúng tôi cam k?t cung c?p d?ch v? nhanh chóng và chu dáo, B?o Ð?m b?n s? hài lòng.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Lắp Camera An Ninh Đường Phố Trọn Bộ
Giá Khuyến Mãi: 7,500,000 VNĐ
Giá: 9,600,000 VNĐ

Lắp camera an ninh đường phố trọn bộ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho cộng đồng. Giúp ngăn chặn tội phạm mà còn cải thiện chất...

Bộ 4 Camera Ngoài Trời Giá Rẻ 4MP
Giá Khuyến Mãi: 10,900,000 VNĐ
Giá: 14,500,000 VNĐ

Bộ 4 Camera Ngoài Trời Giá Rẻ DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 chính hãng Dahua quan sát hình ảnh sắc nét, độ chi tiết cao với chất lượng hình ảnh 2K+, hỗ trợ xem hình...

Lắp Camera Shop Thời Trang Giá Rẻ Trọn Bộ
Giá Khuyến Mãi: 6,000,000 VNĐ
Giá: 8,800,000 VNĐ

Lắp Camera Shop Thời Trang Giá Rẻ Trọn Bộ DH-IPC-HDW1230DT1-S5 - giải pháp an ninh chất lượng cao giúp bạn quản lý cửa hàng thời trang một cách dễ dàng nhất...

Lắp Camera Xưởng May Mặc Giá Rẻ Trọn Bộ
Giá Khuyến Mãi: 9,900,000 VNĐ
Giá: 13,300,000 VNĐ

Bộ Camera Quan Sát Xưởng May Mặc Giá Rẻ chất lượng hình ảnh 4K giúp ghi lại hình ảnh siêu nét, dễ dàng nhận dạng các chi tiết như máy móc, công nhân may mặc,...


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 13,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu của văn phòng hiện đại. Sản phẩm...

Giá Thị Trường: 10,560,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,000,800 VNĐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Đêm là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh kho hàng. Với độ phân giải 2.0 MP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng với đèn trợ sáng tích hợp sẵn trên...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...