Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu

Giá : 6,250,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 4,300,000 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu nổi tiếng Hikvision không chỉ mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét mà còn đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy. Hikvision đã khẳng định vị thế của mình là thương hiệu số 1 về camera giám sát và hệ thống an ninh, đem lại sự yên tâm cho người dùng với sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE17D0T EXLF
Camera DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE17D0T EXLF Thông Tin
Model DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE17D0T EXLF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ AHD CVI TVI BCS
Chức Năng Chống Nước
Hình Ban Đêm Full Color 40m
Thiết Kế Thân Plastic
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

Trong môi tru?ng ch? dêm s?m u?t, vi?c giám sát an ninh là m?t y?u t? không th? thi?u d? b?o v? tài s?n và d?m b?o s? an toàn cho t?t c? m?i ngu?i tham gia. Và d? dáp ?ng nhu c?u dó, b? camera du?c thi?t k? d?c bi?t cho ch? dêm không ch? cung c?p hình ?nh ch?t lu?ng cao mà còn giúp b?o v? môi tru?ng mua s?m c?a b?n.
M?t trong nh?ng di?m m?nh c?a b? camera ch? dêm này là kh? nang ghi l?i hình ?nh màu s?c ban dêm. Thay vì ch? có hình ?nh den tr?ng nh?t nhòa, b? camera này s? d?ng công ngh? tiên ti?n d? tái t?o màu s?c t? nhiên, giúp b?n d? dàng nh?n di?n và giám sát m?i ho?t d?ng trong khu v?c giám sát.
V?i d? phân gi?i cao, b? camera ch? dêm cung c?p hình ?nh rõ ràng và chi ti?t, giúp b?n nh?n bi?t m?i chi ti?t m?t cách d? dàng. Ði?u này làm tang cu?ng kh? nang giám sát và b?o v? môi tru?ng ch? dêm c?a b?n.
B? camera này du?c trang b? các tính nang chi?u sáng linh ho?t, giúp t?i uu hóa kh? nang quan sát ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng y?u. V?i các tùy ch?n chi?u sáng da d?ng, b?n có th? di?u ch?nh ánh sáng theo nhu c?u c? th? c?a môi tru?ng giám sát. V?i tiêu chu?n ch?ng nu?c, b?i, giúp nó ho?t d?ng m?nh m? và dáng tin c?y ngay c? trong các di?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t c?a ch? dêm.
Nhìn chung b? camera ch? dêm v?i hình ?nh màu s?c s?c nét không ch? giúp b?n giám sát an ninh hi?u qu? mà còn mang l?i s? tin c?y và yên tâm trong vi?c b?o v? môi tru?ng mua s?m c?a b?n. V?i tính nang và hi?u su?t vu?t tr?i, nó s? là m?t gi?i pháp lý tu?ng cho m?i ch? dêm.

B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

D?ch v? l?p d?t camera giá r? tr?n b? B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu bao g?m các thi?t b? sau dây.
?? 01 Ð?u ghi camera quan sát chính hãng DS-2CE17D0T-EXLF
?? 01 ? c?ng dùng d? luu tr? hình 500GB (luu tr? t?m 5 d?n 7 ngày)
?? 04 camera quan sát hình ?nh FULL HD DS-7204HGHI-K1-(S)

Camera DS-2CE17D0T-EXLF HD Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

Trong môi tru?ng kinh doanh nhu ch?, vi?c duy trì an ninh và giám sát là r?t quan tr?ng d? b?o v? tài s?n và d?m b?o an toàn cho t?t c? m?i ngu?i. Và d? dáp ?ng nhu c?u dó, Camera DS-2CE17D0T-EXLF là m?t gi?i pháp giám sát lý tu?ng, d?c bi?t là v?i kh? nang ghi l?i hình ?nh màu s?c ngay c? vào ban dêm.
V?i d? phân gi?i 2MP và c?m bi?n CMOS 2MP, camera này cung c?p hình ?nh s?c nét và chi ti?t, giúp d? dàng nh?n di?n và giám sát m?i ho?t d?ng trong ch?. Ði?u này giúp tang cu?ng an ninh và d?m b?o s? an toàn cho khách hàng và nhân viên.
V?i t?m xa h?ng ngo?i 40m và dèn LED tr?ng 40m, camera DS-2CE17D0T-EXLF d?m b?o quan sát hi?u qu? ngay c? vào ban dêm. Ði?u này giúp giám sát m?i góc c?a ch? m?t cách toàn di?n và chi ti?t.
Camera này du?c trang b? các tính nang tiên ti?n nhu DNR (Gi?m Nhi?u K? Thu?t S?), BLC (Bù L?i Ánh Sáng), HLC (Ch?ng Sáng Chói), menu OSD (On-Screen Display) và ch?ng ngu?c sáng DWDR (Wide Dynamic Range). Ði?u này giúp t?i uu hóa ch?t lu?ng hình ?nh và c?i thi?n kh? nang giám sát trong m?i di?u ki?n ánh sáng.
Camera DS-2CE17D0T-EXLF h? tr? 4 chu?n ti?p tín hi?u (TVI/AHD/CVI/CVBS), giúp linh ho?t trong vi?c k?t n?i v?i các thi?t b? khác nhau. Ð?ng th?i, v?i tiêu chu?n ch?ng nu?c và b?i IP67, camera này ho?t d?ng m?nh m? và dáng tin c?y ngay c? trong môi tru?ng kh?c nghi?t c?a ch?.
V?i nh?ng tính nang và hi?u su?t vu?t tr?i, camera DS-2CE17D0T-EXLF là s? l?a ch?n lý tu?ng d? giám sát an ninh cho ch? v?i hình ?nh ban dêm có màu s?c s?c nét và chính xác. Ð?m b?o an ninh và an toàn cho m?i ho?t d?ng trong khu v?c kinh doanh c?a b?n.

Thông s? k? thu?t DS-2CE17D0T-EXLF

Camera HD-TVI 2MP
•Ca?m biê´n CMOS 2MP ;
•Ðô? phân gia?i 1920x1080
•Ðô? nha?y sa´ng 0.02 lux
•Ô´ng ki´nh 3.6mm ( da?t ha`ng 2.8MM)
•Tâ`m xa hô`ng ngoa?i 40m, dèn led tr?ng 40m
•Hô~ tro? DNR/BLC/HLC , menu OSD , chô´ng nguo?c sa´ng DWDR
•Hô~ tro? 4 chuâ?n ti´n hiê?u TVI/AHD/CVI/CVBS , co´ nu´t chuyê?n
• M?t tru?c kim lo?i, thân chính: nh?a
•Nguô`n 12VDC ; Tiêu chuâ?n IP67

B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

Ð?u ghi Hikvision DS-7204HGHI-K1-(S) dùng cho B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

Ð?u ghi DS-7204HGHI-K1-(S) c?a Hikvision là m?t trong nh?ng s?n ph?m tiên ti?n nh?t trong linh v?c giám sát an ninh hi?n nay. V?i s? k?t h?p tinh t? c?a công ngh? và an ninh, dây là l?a ch?n lý tu?ng cho vi?c b?o v? tài s?n và d?m b?o an toàn cho môi tru?ng kinh doanh c?a b?n.
Ð?u ghi DS-7204HGHI-K1-(S) s? d?ng công ngh? phát hi?n chuy?n d?ng 2.0, d?a trên h?c sâu d? phân lo?i con ngu?i và phuong ti?n m?t cách chính xác. Ði?u này giúp c?i thi?n kh? nang phát hi?n và c?nh báo d?i v?i các s? ki?n quan tr?ng, tang cu?ng s? an toàn và b?o v? cho khu v?c giám sát.
V?i chu?n nén video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265, DS-7204HGHI-K1-(S) giúp gi?m t?i tr?ng m?ng và dung lu?ng luu tr? mà v?n d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh t?t nh?t. Ði?u này làm tang hi?u su?t và ti?t ki?m chi phí trong vi?c luu tr? d? li?u.
Ð?u ghi này h? tr? nhi?u chu?n d?u vào video nhu HDTVI, AHD, CVI, CVBS và IP, mang l?i s? linh ho?t trong vi?c k?t n?i v?i các lo?i camera khác nhau. Ði?u này giúp t?i uu hóa vi?c s? d?ng các thi?t b? hi?n có và m? ra nhi?u l?a ch?n m? r?ng trong tuong lai.
V?i kh? nang truy?n t?i âm thanh qua cáp d?ng tr?c và d?u vào camera IP lên t?i 5 kênh (t?i da 2 MP), DS-7204HGHI-K1-(S) cho phép ngu?i dùng ti?p c?n và di?u khi?n âm thanh m?t cách d? dàng và linh ho?t, t? xa.
Ð?u ghi này có kh? nang mã hóa lên t?i 1080p Lite@30 khung hình/giây, d?m b?o hình ?nh s?c nét và chi ti?t. Ði?u này làm tang cu?ng hi?u su?t giám sát và cung c?p d? li?u ch?t lu?ng cao.
V?i kh? nang truy?n t?i tín hi?u t?i da lên d?n 1200m cho tín hi?u HDTVI 720p, DS-7204HGHI-K1-(S) m? ra kh? nang giám sát hi?u qu? trong các môi tru?ng có kích thu?c l?n mà không c?n lo l?ng v? vi?c m?t mát tín hi?u.
Nhìn chung DS-7204HGHI-K1-(S) c?a Hikvision là s? l?a ch?n hàng d?u cho các h? th?ng giám sát an ninh, v?i tính nang và hi?u su?t vu?t tr?i, d?m b?o an toàn và b?o v? cho môi tru?ng kinh doanh c?a b?n.

Ð?u ghi Hikvision DS-7204HGHI-K1-(S)

Phân lo?i con ngu?i và phuong ti?n d?a trên h?c sâu c?a Phát hi?n chuy?n d?ng 2.0
Chu?n Nén video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
Công ngh? hình ?nh HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input
Âm thanh qua cáp d?ng tr?c
Ð?u vào camera IP lên t?i 5 ch (t?i da 2 MP)
Kh? nang mã hóa lên t?i 1080p Lite@30 khung hình / giây
Kho?ng cách truy?n t?i t?i da 1200 m cho tín hi?u HDTVI 720p

B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu

Nh?ng Gói L?p Ð?t Camera Bán Ch?y Có Th? Tham Kh?o

B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

3,900,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu hình Ch?t Lu?ng
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

L?p Ð?t B? Camera Sân Banh Mini

4,000,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Công Ngh? AI
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

DS-2CE10DF0T-PFS Hikvision Ch?c Nang Cao C?p

5,000,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

L?p Camera Kho Xu?ng Tr?n B?

6,058,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Ch?ng Nu?c
Xem Ban Ðêm:H?ng Ngo?i 80m

 

?? Các kho?n phát sinh thêm trong quá trình thi công B? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu  (n?u có)
? Dây di?n ngu?n 220V cho camera: 6000d/1m
? Dây t?i tín hi?u camera: 6.000/mét, áp d?ng cho cáp d?ng tr?c, cáp 4 lõi, cáp m?ng 5 lo?i thu?ng
- Phí thi công trong ?ng ru?t gà (n?u khách có yêu c?u) 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Phí thi công trong n?p (n?u khách có yêu c?u) 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng t?n noi n?u l?i thi?t b? d?u ghi hình, camera quan sát.

 

?? Tùy Ch?n nâng c?p phù h?p v?i công trình:

?? T? 500GB -> 1TB, cho b?n kh? nang luu tr? hình ?nh lên d?n 12-14 ngày, c?n bù thêm 400K
?? T? 500GB -> 2TB, cho b?n kh? nang luu tr? hình ?nh lên d?n 27-30 ngày, c?n bù thêm 1.500K
 

?? Ngoài ra khách hàng còn có th? nâng c?p d?u ghi camera theo nhu c?u nhu:

Nâng c?p t? d?u ghi 4 c?ng --> d?u ghi hình 8 kênh ( 800.000 VNÐ )
Nâng c?p t? d?u ghi 8 c?ng --> d?u ghi hình 16 kênh ( 1.500.000 VNÐ )
?? Quý khách hàng có nhu c?u nâng c?p cao hon thì g?i tr?c ti?p d?n hotline 0938.112.399 d? du?c b? ph?n CSKH h? tr? chi ti?t hon ?!

 

?? CAM K?T D?CH V? CAMERA AN THÀNH PHÁT??
?? Vi?c ch?n l?a CÁC SIÊU PH?M CAMERA QUAN SÁT t?i AN THÀNH PHÁT chính là S? d?u tu x?ng dáng cho An Ninh - An tâm phát tri?n cu?c s?ng.
?? Hàng m?i 100%, hàng chính hãng, nh?p kh?u nguyên chi?c.
?? M?u mã da d?ng cho b?n tha h? l?a ch?n.
?? Ð?i ngu tu v?n viên chuyên nghi?p, t?n tình.
?? Ch? d? b?o hành, b?o trì ?n tu?ng nh?t th? tru?ng.
?? Mi?n phí giao hàng TPHCM
?? Mi?n phí l?p d?t t?i nhà
?? B?o hành chính hãng lên d?n 2 nam
?? Ð?i m?i 1 d?i 1 do l?i NSX trong vòng 07 ngày d?u
?? Nhân viên k? thu?t có m?t nhanh chóng ? kh?p TPHCM

Nh?ng S?n Ph?m Có Th? Tham Kh?o

 

B? 4 Camera Ngoài Tr?i Giá R? 4MP 2.0 megapixel Giám sát trên di?n tho?i nhanh 10,900,000 VNÐ
B? Camera Van Phòng Thu Âm To Rõ Ultra 2k 4.0 MP Phù h?p cho công trình yêu c?u ch?t lu?ng cao 9,800,000 VNÐ
L?p camera Ch?ng Tr?m Van Phòng Công Ty Ultra 4k lite 4.0 megapixel ?ng d?ng cho công trình giá r? 9,500,000 VNÐ
L?p Camera An Ninh Chuyên D?ng 2.0 megapixel FULL HD 1080P d? phân gi?i du?c uu tiên l?a ch?n 9,500,000 VNÐ
L?p Camera An Ninh Khu Ph? 2.0 MP FULL HD 1080P Uu di?m giá r? phù h?p chi phí 7,900,000 VNÐ
L?p Camera Giám Sát Dây Chuy?n S?n Xu?t 2.0 MP FULL HD 1080P xem qua di?n tho?i máy tính phù h?p 6,800,000 VNÐ
L?p Camera Nhà Xu?ng Siêu Nét   9,500,000 VNÐ
L?p Camera C?a Hàng S?t Nét 5.0 MP L?a ch?n phù h?p v?i hình ?nh siêu sáng 6,600,000 VNÐ
L?p Camera Van Phòng Ch?ng Tr?m 5.0 megapixel ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p 7,500,000 VNÐ
L?p Camera Xu?ng S?n Xu?t Giá R? Tr?n B? FULL HD 1080P 2.0 MP phù h?p chi phí hình ?nh rõ nét 6,800,000 VNÐ
L?p Camera C?a Hàng Giá R? Tr?n B? Ultra 4k lite 4.0 megapixel Ch?t lu?ng cao giá r? 8,400,000 VNÐ

 

?? L?i ích mà h? th?ng camera quan sát ch? dêm mang l?i.

?? H? th?ng camera quan sát ch? dêm có màu mang l?i nhi?u l?i ích quan tr?ng, giúp tang cu?ng an ninh, qu?n lý hi?u qu? và b?o v? tài s?n c?a ch? dêm. Du?i dây là m?t s? l?i ích c? th? mà h? th?ng này có th? mang l?i:
+Phát Hi?n và Phòng Ng?a T?i Ph?m
+C?i Thi?n Hi?u Qu? Qu?n Lý
+Tang Cu?ng An Toàn cho ngu?i bán cung nhu khách hàng
+Cung c?p nh?ng b?ng ch?ng thi?t th?c khi x?y ra s? c?

?? B? camera này có kh? nang nh?n di?n và ghi l?i hình ?nh trong môi tru?ng ánh sáng y?u nhu ban dêm b?ng công ngh? nào?

?? B? camera này có kh? nang nh?n di?n và ghi l?i hình ?nh trong môi tru?ng ánh sáng y?u nhu ban dêm nh? vào công ngh? h?ng ngo?i (infrared). Các camera du?c trang b? c?m bi?n h?ng ngo?i giúp chuy?n d?i ánh sáng không nhìn th?y du?c thành hình ?nh rõ nét v?i kho?ng cách xa. Ngoài ra camera l?p cho ch? dêm còn h? tr? dèn tr? sáng tích h?p s?n trên camera giúp cho vi?c giám sát trong di?u ki?n thi?u sáng c?a ch? dêm tr? nên d? dàng hon.

??? B? camera giám sát ch? ban dêm có màu có tính nang nào giúp nâng cao hi?u su?t quan sát và b?o v? an ninh t?i ch? vào ban dêm?

?? B? camera giám sát ch? ban dêm có màu không ch? cho hình ?nh s?c nét và chân th?c mà còn giúp nâng cao hi?u su?t quan sát và b?o v? an ninh. S? hi?n di?n c?a camera còn giúp gi?m thi?u t?i da v? t? n?n, cung c?p nhi?u b?ng ch?ng c?n thi?t khi x?y ra su c?.

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

B?n dang tìm d?ch v? Thi?t k? Tr?n b? Camera Giám Sát Ch? Ban Ðêm Có Màu v?i chi phí h?p lý và ?Hoàn toàn tin tu?ng ch?t lu?ng? Hãy d?n v?i Công ty Camera An Thành Phát - d?a ch? uy tín hàng d?u hi?n nay. Chúng tôi cam k?t cung c?p các gi?i pháp an ninh ch?t lu?ng, dáng tin c?y và phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n. V?i kinh nghi?m lâu nam trong linh v?c này, chúng tôi s? dem d?n s? hài lòng cho khách hàng. Hãy d? chúng tôi giúp b?n b?o v? tài s?n m?t cách an toàn nh?t.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Camera Ezviz Giá Rẻ CS-H3 3K
Giá Khuyến Mãi: 2,219,000 VNĐ
Giá: 3,280,000 VNĐ

Thiết Bị Camera CS-H33K là một Camera chất lượng cao với hình ảnh xem ban đêm sáng đẹp nhờ công nghệ Full Color 30m. Ban đêm, camera có khả năng sáng như ban...

Camera IP Hikvision DS-2CD2127G2-SU Màu Ban Đêm
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Thiết bị Camera Giám Sát DS-2CD2127G2-SU là lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh. Với chất lượng hình FULL HD 1080P, nó cung cấp hình ảnh sắc nét và chi...

Camera Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Camera quan sát DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A là một Camera chất lượng với khả năng xem ban đêm thông qua công nghệ hồng ngoại 30m. Đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc...

Đầu Ghi KBvision KX-7108Ai-VN
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 2,540,000 VNĐ

Thiết bị thu hình KX-7108Ai-VN là một Đầu ghi chất lượng cao với hình ảnh sắt nét. Với chip SMD Plus, nó mang đến chất lượng hình ảnh sắt nét cả ban ngày lẫn...


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 10,560,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,000,800 VNĐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Đêm là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh kho hàng. Với độ phân giải 2.0 MP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng với đèn trợ sáng tích hợp sẵn trên...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...

Giá Thị Trường: 5,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,000,000 VNĐ

Với bộ camera sân banh Mini Hikvision, bạn sẽ được trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, rõ nét và sắc nét, giúp quan sát mọi diễn biến trên sân banh một cách chi tiết và chân thực.Sự kết hợp giữa chức năng giám sát video và âm thanh giúp bạn có cái...