Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng

Giá : 5,200,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 3,900,000 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất lượng cao.Ngoài ra, bộ camera còn phát triển nhiều dòng camera wifi thông minh với mẫu mã đa dạng và phong phú, giúp người dùng lựa chọn dễ dàng theo nhu cầu sử dụng. Với hệ thống này, việc giám sát và bảo vệ tài sản trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE76D0T EXLPF
Camera DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE76D0T EXLPF Thông Tin
Model DS 7204HGHI K1 (S) DS 2CE76D0T EXLPF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ AHD CVI TVI BCS
Chức Năng Thu hình Chất Lượng
Hình Ban Đêm Full Color 20m
Thiết Kế Dome Plastic
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

Gói l?p d?t Camera C?a Hàng N? Trang Hikvision là m?t gi?i pháp an ninh hi?u qu? cho c?a hàng c?a b?n. Du?i dây là nh?ng thông s? n?i b?t c?a gói l?p d?t camera c?a hàng n? trang chính hãng.
?? 1: Chip hình ?nh 2.0 megapixel: Chip hình ?nh ch?t lu?ng cao giúp cho hình ?nh du?c ghi l?i rõ nét và s?c nét, t? dó h? tr? trong vi?c giám sát hi?u qu?.
?? 2: Xem qua di?n tho?i t? xa ?n d?nh: Vi?c có kh? nang xem tr?c ti?p qua di?n tho?i di d?ng t? b?t k? noi dâu s? giúp b?n ki?m soát c?a hàng m?t cách ti?n l?i và hi?u qu?.
?? 3: Thi?t k? th?m m?: Thi?t k? Dome Plastic v?a d?p m?t v?a ch?ng va d?p, giúp tang tính b?n b? và ?n d?nh c?a camera trong môi tru?ng c?a hàng n? trang.
Vi?c ch?n Combo B? Camera C?a Hàng N? Trang Hikvision chính hãng t?i An Thành Phát ch?c ch?n s? mang d?n cho c?a hàng c?a b?n s? b?o v? toàn di?n v?i m?c giá vô cùng h?p lý.

B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

M?t Vài Gói L?p Ð?t Camera Chính Hãng Có Th? Tham Kh?o

L?p Ð?t B? Camera Sân Banh Mini

4,000,000 VNÐ

V?i b? camera sân banh Mini Hikvision, b?n s? du?c tr?i nghi?m hình ?nh ch?t lu?ng cao, rõ nét và s?c nét, giúp quan sát m?i di?n bi?n trên sân banh m?t cách chi ti?t và chân th?c.S? k?t h?p gi?a ch?c nang giám sát video và âm thanh giúp b?n có cái nhìn toàn di?n hon v? ho?t d?ng trên sân, d?ng

L?p B? Camera Nhà Xu?ng Cao C?p

6,000,000 VNÐ


Khi nói d?n l?p d?t camera cho nhà xu?ng, vi?c ch?n m?t tr?n b? camera cao c?p là r?t quan tr?ng d? nâng cao an toàn an ninh hi?u qu?.
Tr?n b? l?p b? camera nhà xu?ng cao c?p dã du?c thi?t k? s?t nét v?i d? phân gi?i FULL HD 1080P, mang d?n hình ?nh ch?t lu?ng cao và rõ nét.

DS-2CE10DF0T-PFS Hikvision Ch?c Nang Cao C?p

5,000,000 VNÐ

Thi?t b? Camera DS-2CE10DF0T-PFS là m?t phuong ti?n giám sát hình ?nh s?c nét v?i d? phân gi?i FULL HD 1080P. Nó có kh? nang quan sát ban dêm v?i màu s?c trung th?c trong kho?ng cách t?i da 20m. Thi?t b? này tích h?p công ngh? AHD, CVI, TVI và BCS, giúp d?m b?o s? ?n d?nh và tuong thích v?i nhi?u

Camera DS-2CE76D0T-EXLPF HD Chuyên D?ng B? Camera C?a Hàng N? Trang 

Camera An Ninh Hikvision DS-2CE76D0T-EXLPF là m?t trong nh?ng dòng camera giám sát ch?t lu?ng cao c?a Hikvision, m?t trong nh?ng thuong hi?u n?i ti?ng trong linh v?c an ninh và giám sát. Camera này có kh? nang quan sát s?c nét và ch?t lu?ng hình ?nh HD, giúp b?n theo dõi và gi? an ninh cho can nhà, c?a hàng, van phòng ho?c b?t k? không gian nào khác m?t cách hi?u qu?.
V?i công ngh? hi?n d?i, Hikvision luôn d?u tu vào vi?c c?i ti?n và phát tri?n t?ng s?n ph?m c?a mình. Camera DS-2CE76D0T-EXLPF không ch? mang l?i ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét mà còn có kh? nang ho?t d?ng ?n d?nh và tin c?y. Camera này du?c trang b? tính nang chuyên d?ng, giúp b?n d? dàng qu?n lý và ki?m soát hon trong vi?c giám sát an ninh.
V?i giá c? h?p lý và ch?t lu?ng cao, b? Camera C?a Hàng N? Trang c?a Hikvision s? là s? l?a ch?n t?t cho vi?c nâng cao an ninh và b?o v? tài s?n c?a b?n.
Thông S? K? Thu?t Camera DS-2CE76D0T-EXLPF

Camera HD-TVI 2MP
•Ca?m biê´n CMOS 2MP ;
•Ðô? phân gia?i 1920x1080
•Ðô? nha?y sa´ng 0.02 lux
•Ô´ng ki´nh 2.8mm ( da?t ha`ng 3.6MM)
•Tâ`m xa hô`ng ngoa?i 20m, dèn led tr?ng 20m
•Hô~ tro? DNR/BLC/HLC , menu OSD , chô´ng nguo?c sa´ng DWDR
•Hô~ tro? 4 chuâ?n ti´n hiê?u TVI/AHD/CVI/CVBS , co´ nu´t chuyê?n
•EXLPF : nhu?a, -EXLMF: V? s?t
•Nguô`n 12VDC ; Tiêu chuâ?n IP67 (-EXLMF )

B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

Tr?n b? camera quan sát s?c nét g?m có nh?ng thi?t b? sau dây

- 04 camera giám sát siêu ch?t lu?ng DS-2CE76D0T-EXLPF
- 01 Ð?u thu hình ?nh camera DS-7204HGHI-K1-(S)
- 1 ? c?ng chính hãng 500GB luu tr? hình hình  t? 6-7 ngày.

Ð?u Ghi Hikvision DS-7204HGHI-K1-(S) Chính Hãng

Ð?u ghi DS-7204HGHI-K1-(S) là m?t thi?t b? ghi hình video c?a hãng Hikvision, du?c thi?t k? d? cung c?p gi?i pháp giám sát an ninh cho các h? th?ng camera trong các môi tru?ng nhu doanh nghi?p, c?a hàng, ho?c gia dình. Ð?u ghi DS-7204HGHI-K1-(S) c?a Hikvision là m?t gi?i pháp dáng tin c?y cho h? th?ng giám sát an ninh, v?i các tính nang và thông s? k? thu?t tiên ti?n giúp cung c?p hình ?nh ch?t lu?ng và hi?u su?t truy?n t?i t?t.

Thông S? K? Thu?t DS-7204HGHI-K1-(S)

Phân lo?i con ngu?i và phuong ti?n d?a trên h?c sâu c?a Phát hi?n chuy?n d?ng 2.0
Chu?n Nén video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
Công ngh? hình ?nh HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input
Âm thanh qua cáp d?ng tr?c
Ð?u vào camera IP lên t?i 5 ch (t?i da 2 MP)
Kh? nang mã hóa lên t?i 1080p Lite@30 khung hình / giây
Kho?ng cách truy?n t?i t?i da 1200 m cho tín hi?u HDTVI 720p

B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

 

?? Chi phí nâng c?p h? th?ng B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng

V? nâng c?p dung lu?ng luu tr? hình ?nh camera (kh? nang luu tr? hi?n t?i c?a B? Camera C?a Hàng N? Trang Chính Hãng là 6-7 ngày):
Khách hàng có th? tham kh?o ? c?ng luu tr? cao hon :
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 10 - 14 ngày, bù thêm 400.000d
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 27 - 30 ngày, bù thêm 1.500.000d
Ð? m? r?ng kh? nang k?t n?i nhi?u camera thì nâng c?p t? d?u ghi 4 lên d?u ghi hình 8 kênh d?i bù 1.000.000 (VNÐ)

?? Quý khách hàng có nhu c?u nâng c?p cao hon thì g?i tr?c ti?p d?n hotline 0938 11 23 99 d? du?c b? ph?n CSKH h? tr? chi ti?t hon ?!

Tr?n B? camera quan sát có th? phát sinh thêm n?u có :
- S? d?ng dây di?n cadivi(6.000/mét) tính theo s? mét thi công th?c t?.
- S? d?ng dây tín hi?u 6.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.(tùy lo?i camera s? d?ng dây tín hi?u,giá có th? thay d?i)
Tùy ch?n lu?n dây trong ?ng (n?u có yêu c?u)
- Ði dây trong ?ng ru?t gà 10.000d/mét
- Ði dây trong ?ng n?p 15.000d/mét
- Ði dây trong ?ng c?ng ch?ng cháy: 20.000d/m
- Ki thu?t Có nhi?u nam kinh nghi?m d?m b?o thi công th?m m?.

Nh?ng Gói S?n Ph?m Bán Ch?y Có Th? Tham Kh?o

B? Camera Giám Sát Công Trình Xây D?ng 8,700,000 VNÐ 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
B? 4 Camera Gia Ðình Giá R? Có Màu Ban Ðêm 6,500,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
B? 4 Camera Ban Ðêm Có Màu Giá R? 5,800,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
L?p Camera Giám Sát Nhà Máy S?n Xu?t Tr?n B? 9,500,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
B? 4 Camera Van Phòng Giá R? Ghi Âm 5,900,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
L?p Camera Nhà Xu?ng Giá R? Tr?n B? 5,000,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
B? 4 Camera Kho Hàng Giá R? 4,000,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
Camera Quan Sát Dành Cho Nhà Xu?ng Full HD 5,600,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
B? 4 Camera KX-A2112N2 IP Chíp Sony 6,500,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
HÃY Ð?T NI?M TIN T?I AN THÀNH PHÁT " CHÚNG TÔI S? KHÔNG LÀM B?N TH?T V?NG "
?? Hàng chính hãng, công ngh? m?i, uu di?m vu?t b?c   
?? La?´p da??t th?m m? cao, nhanh cho´ng 
?? Quan sát du?c trên m?i thi?t b?, ch? c?n có m?ng interent ho?c 4G 
?? B?o hành d?n 2 nam
?? K? thu?t h? tr? cho khách hàng 24/7
?? H? tr? tu v?n gi?i dáp m?i th?c m?c
?? Thi công chuyên nghi?p, Giá luôn t?t nh?t
?? HOÀN TI?N 100% N?U PHÁT HI?N HÀNG GI? ,HÀNG NHÁI KÉM CH?T LU?NG

?? Nh?ng v? trí quan tr?ng nên b? trí l?p d?t camera?

?? Qu?y giao d?ch Khu v?c trung bày s?n ph?m, Kho hàng, Khu v?c h?u c?n, C?a ra vào và hành lang, Khu v?c qu?n lý và van phòng, Khu v?c b?o m?t...Nh?ng v? trí này s? giúp d?m b?o r?ng toàn b? ho?t d?ng trong ti?m vàng du?c giám sát m?t cách hi?u qu? và an toàn.

??? L?i ích mà h? th?ng camera mang l?i cho c?a hàng n? trang.

?? An ninh và b?o v? tài s?n Ði?u ch?nh hành vi khách hàng, Qu?n lý nhân viên, Gi?m thi?u tranh cãi và khi?u n?i, Tang cu?ng an ninh cá nhân. Có th? th?t vi?c l?p d?t h? th?ng camera trong c?a hàng n? trang không ch? giúp b?o v? tài s?n mà còn tang cu?ng an ninh, qu?n lý nhân viên và gi?i quy?t các v?n d? giao ti?p và khi?u n?i m?t cách hi?u qu?.

?? Nh?ng tính nang mà camera ti?m vàng nên có.

??‍?? Ð? phân gi?i cao, Ch? d? ghi hình ban dêm, Ch?c nang ch?ng chói sáng, Ch?c nang ghi hình liên t?c ho?c theo l?ch trình, Tính nang c?nh báo chuy?n d?ng, Ch?c nang luu tr? d? phòng, K?t n?i m?ng và di?n tho?i di d?ng, B?o m?t cao.

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

B?n dang tìm mua nguyên b? camera c?a hàng n? trang chính hãng? V?i d?ch v? nhanh chóng và nhi?t tình, hãy d?n v?i Công ty An Thành Phát. Chúng tôi cam k?t mang d?n s? hài lòng cho b?n.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Camera Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S4
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 3,192,000 VNĐ

Thiết Bị Camera DH-IPC-HDBW1431EP-S4 là một Camera đáng chú ý trong lĩnh vực camera an ninh. Với độ phân giải Ultra 2k, hình ảnh mà Camera cung cấp rõ nét và...

Camera Hikvision IP DS-2CD2626G2-IZSU/SL(D)
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: liên hệ

Camera DS-2CD2626G2-IZSU/SL(D) là một loại camera được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Camera này được trang bị công nghệ Hồng Ngoại Smart IR, cho phép xem...

Camera Dahua DH-HAC-HFW1509TP-LED
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 2,322,000 VNĐ

Camera An Ninh DH-HAC-HFW1509TP-LED là một Camera chất lượng cao được thiết kế để cung cấp giám sát an ninh chuyên nghiệp. Camera này sử dụng chip CMOS để xử...

Camera IP DS-2CD2666G2-IZSU/SL(C)
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Loại camera DS-2CD2666G2-IZSU/SL(C) là một Camera hàng đầu trong việc quan sát ban đêm với khả năng xem được trong tầm xa lên đến 60m nhờ công nghệ hồng ngoại....


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...

Giá Thị Trường: 5,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,000,000 VNĐ

Với bộ camera sân banh Mini Hikvision, bạn sẽ được trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, rõ nét và sắc nét, giúp quan sát mọi diễn biến trên sân banh một cách chi tiết và chân thực.Sự kết hợp giữa chức năng giám sát video và âm thanh giúp bạn có cái...

Giá Thị Trường: 9,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,400,000 VNĐ

Gói lắp đặt Camera Giám Sát Đường Phố Trọn Gói VISIONCOP mang đến cho người tiêu dùng hình ảnh sắc nét và ổn định nhờ công nghệ hiện đại. Sản phẩm này được trang bị các chức năng ưu việt như thu âm tiên tiến, giúp quản lý an ninh một cách hiệu quả....